Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 28/05/2020, 15:00
CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ NHÌN LẠI SAU 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2020 TẠI TỈNH BẾN TRE
28/05/2020 | Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Mười năm qua là cả một chặng đường để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới. Trong suốt chặng đường ấy, những kết quả đạt được là cả một quá trình dày công cống hiến và đóng góp của cả hệ thống chính trị. Để chuẩn bị cho một chặng đường mới tiếp nối với những kết quả đạt được của ngày hôm nay, hãy cũng nhìn lại công tác này trên lĩnh vực chính trị trong thời gian qua …

Nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/ 6/2012 về việc “Xây dựng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ giữ chức danh lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020” để chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị của địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ của từng cơ quan, đơn vị hàng năm. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội có nâng lên cả chất và lượng. Nhiệm kỳ 2016-2020, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng đạt tỷ lệ 24,71% (712/2.881 người); Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2020 đạt 28,57%; Tỷ lệ nữ Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 27,06%. Hiện có 100% các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội có tỷ lệ từ 30% trở lên có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt là nữ.

20200519_091637(1).jpg

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư tỉnh Ủy dự Họp mặt nữ đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020

Phát huy vai trò của người đứng đầu

Trong công tác cán bộ nữ, để có đội ngũ cán bộ nữ ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, khẳng định được vai trò, vị trí của mình ở từng cương vị công tác, vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng. Trước hết là cấp uỷ, lãnh đạo các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của phụ nữ trong thời kỳ mới, từ đó đã tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ; chủ động trong tuyển chọn cán bộ nữ có năng lực, phẩm chất, triển vọng phát triển, mạnh dạn giao việc... rồi đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ nữ sớm đạt chuẩn theo từng chức danh để bố trí, sử dụng. Cùng với đó là việc phát huy vai trò chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng; kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ nữ và cán bộ trẻ cho các cơ quan, địa phương xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở đó, đã góp phần quan trọng vào sự tiến bộ của công tác cán bộ nữ của cả nước nói chung và của Bến Tre nói riêng.

Đối với công tác xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nữ của địa phương, phát huy vai trò của người đứng đầu, có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức với công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đổi mới về tư duy, đổi mới về cách làm, khắc phục triệt để những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ một cách đồng bộ từ tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ,… Trong đó, quan trọng nhất là đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chỉ có đánh giá đúng cán bộ mới bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý nhằm phát huy năng lực của cán bộ. Nội dung “tự đánh giá và tổ chức đánh giá” theo chức danh cán bộ, theo kết quả công việc đảm nhận và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi công tác và nơi cư trú. Xây dựng cơ chế công khai lĩnh vực công tác, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cán bộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý, thể hiện sự tín nhiệm và mức độ hài lòng của nhân dân trên cơ sở đó xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ. Gắn đánh giá cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chú trọng yếu tố “đầu vào” trong tuyển dụng cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch với các khâu khác như: đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng. Quy hoạch phải đồng bộ, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi cao, đáp ứng cho trước mắt và lâu dài, đảm bảo 3 độ tuổi, có cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong quy hoạch cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Song song đó, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong quy hoạch; cấp có thẩm quyền khi phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch đồng thời phê duyệt, xác nhận kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch của cấp dưới; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Mặt khác, tỉnh cũng có kế hoạch biệt phái cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện về làm Phó Chủ tịch UBND (ở xã chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND) nhằm đào tạo cán bộ từ cơ sở và tăng cường cán bộ hỗ trợ địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài việc thực hiện một số chức danh theo quy định, Tỉnh ủy đã có chủ trương triển khai thí điểm việc bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện không là người địa phương để khắc phục tư tưởng cục bộ, địa phương, thân hữu trong lựa chọn, bố trí cán bộ.

Xã nông thôn mới đóng góp vào lĩnh vực tham chính của nữ giới

Qua việc áp dụng tiêu chí về BĐG để đánh giá danh hiệu xã đạt nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với nội dung của tiêu chí 18.6 về “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội”, tỉnh đã triển khai hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: “Có tỷ lệ nữ ủy viên cấp ủy xã đạt từ 15% trở lên; hoặc có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã và có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ chốt ở xã, khi khuyết một trong các vị trí chủ chốt, thực hiện bố trí cán bộ nữ vào các vị trí này theo quy định” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò của nữ giới trong việc tham gia vào vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở.

Những khó khăn, thách thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ ở tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ, giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành tuy có tăng so với trước đây nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nhân lực nữ của tỉnh. Việc bố trí cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý chưa có bước đột phá, còn gặp nhiều rào cản nhất định. Một số cấp uỷ, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về công tác cán bộ nữ; thiếu tin tưởng vào khả năng, năng lực của đội ngũ cán bộ nữ nên chưa mạnh dạn đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, xem xét bố trí cán bộ nữ vào chức danh lãnh đạo, quản lý. Công tác quy hoạch ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn khép kín, nguồn cán bộ nữ vào quy hoạch còn ít hoặc có quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt nhưng tính khả thi không cao. Công tác tham mưu, đề xuất của các cấp từng lúc, từng nơi chưa sâu sát, chưa kịp thời. Một số ít cán bộ nữ còn tự ti, còn biểu hiện an phận, thích làm công tác chuyên môn hơn công tác quản lý, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên vị trí lãnh đạo, quản lý.

20200519_091805.jpg

Lãnh đạo nữ các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh dự Họp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020

Để góp phần thúc đẩy tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý thiết nghĩ cần có nhiều giải pháp và tác động từ nhiều phương diện khác nhau. Trong đó, phải kể đến việc tăng cường nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cả cộng đồng xã hội là một trong những giải pháp cần phải thực hiện kiên trì và bền bỉ. Cần nhận thức rõ những biểu hiện của sự bất bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là những rào cản do các chuẩn mực văn hóa, thói quen còn mang định kiến giới đã ăn sâu bám rễ vào lối sống, nếp nghĩ của từng thế hệ. Để xóa bỏ tư tưởng, tâm lý này không phải là một việc dễ dàng, nó đòi hỏi sự nỗ lực cao trong công tác giáo dục về bình đẳng giới, trong việc vận động người dân thay đổi tư duy văn hóa theo hướng tích cực. Song song đó, bản thân người phụ nữ cũng cần phải tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi vai trò của mình trên lĩnh vực lãnh đạo, quản lý nhưng không quên xây dựng gia đình no ấm tiến bộ để trở thành người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa giữ gìn nét đẹp truyền thống vừa thay đổi định kiến của xã hội một cách thuyết phục nhất. Để làm được điều đó, phụ nữ phải được xã hội và đặc biệt là nam giới tôn trọng và ủng hộ thì vai trò của họ trong xã hội mới được phát huy. Đó là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của bản thân các nữ cán bộ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung./.

Lượt người xem:   366
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
 
Ảnh
Video
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (075).3822.443 | FAX: (075).3.826.225 | Email: sld@bentre.gov.vn