1. Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội
    1. Địa chỉ: 73 30 Tháng 4, 3, tp. Bến Tre, Bến Tre
      Điện thoại:075 3822 443